تبلیغات
Hercule Poirot.ir - ﺍﻧﻮﺍﻉ ﺳﻤﻮﻡ (1): ﺁﺭﺳﻨﻴﮏ
 
   
 
 
I am not French
دوشنبه 1393/04/23 ساعت 16:43 | | نوشته ‌شده به دست Baudelaires | ( نظرات )

ﺳﻼﻡ.

ﭘﺲ ﺍﺯ ﻳﮏ ﺟﺴﺘﺠﻮﯼ ﻣﻔﺼﻞ، ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺍﯼ ﺍﺯ ﺳﻢ ﺁﺭﺳﻨﻴﮏ _ﮐﻪ ﺍﺗﻔﺎﻗﺎ ﻳﮑﯽ ﺍﺯ ﺳﻤﻮﻡ ﻣﻮﺭﺩ ﻋﻼﻗﻪ ی ﺁﮔﺎﺗﺎ ﮐﺮﻳﺴﺘﯽ ﻫﻢ ﻫﺴﺖ_ ﺗﻬﻴﻪ ﮐﺮﺩﻡ. ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﻣﻄﻠﺐ ﺭﻭ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﮐﻨﻴﺪ.


ﺩﺭ ﭘﺴﺖ ﻫﺎﯼ ﺑﻌﺪﯼ ﺳﻤﻮﻡ ﺩﻳﮕﺮﯼ ﺭﻭ ﻣﻌﺮﻓﯽ و ﺑﺮﺭﺳﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻴﻢ. ﻓﻌﻼ ﺩﺭ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﻣﻄﻠﺐ ﻣﻨﺘﻈﺮﺗﻮﻥ ﻫﺴﺘﻢ.
ﻭﻳﮋﮔﯽ ﻫﺎﯼ ﺁﺭﺳﻨﻴﮏ:

ﺍﻳﻦ ﻋﻨﺼﺮ ﺩﺍﺭﺍﯼ ﺣﺎﻟﺖ ﺟﺎﻣﺪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﺩﺭ ﺩﺳﺘﻪ ی ﺷﺒﻪ ﻓﻠﺰﺍﺕ ﺟﺎﯼ ﺩﺍﺭﺩ. ﻋﺪﺩ ﺍﺗﻤﯽ ﺁﻥ 33 ﺍﺳﺖ و ﺩﺭ ﺟﺪﻭﻝ ﺗﻨﺎﻭﺑﯽ ﺑﺎ ﻋﻼﻣﺖ As ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ. ﺍﻳﻦ ﺷﺒﻪ ﻓﻠﺰ ﺳﻤﯽ ﻣﻌﺮﻭﻑ ﺑﻪ ﺳﻪ ﺷﮑﻞ ﺯﺭﺩ، ﺳﻴﺎﻩ و ﺧﺎﮐﺴﺘﺮﯼ ﻳﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ و ﺩﺭ ﻓﺎﺭﺳﯽ ﺑﻪ ﺍﮐﺴﻴﺪ ﺁﻥ ﻣﺮﮒ ﻣﻮﺵ و ﺑﻪ ﺳﻮﻟﻔﻴﺪ ﺁﻥ ﺯﺭﻧﻴﺦ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ. ﺁﺭﺳﻨﻴﮏ و ﺗﺮﮐﻴﺒﺎﺕ ﺁﻥ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺁﻓﺖ ﮐﺶ ﻧﻴﺰ ﺑﮑﺎﺭ ﻣﯽ ﺭﻭﻧﺪ.
ﺁﺭﺳﻨﻴﮏ ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﯽ ﺷﺒﻴﻪ ﻓﺴﻔﺮ ﺍﺳﺖ، ﺗﺎ ﺣﺪﯼ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻭﺍﮐﻨﺶ ﻫﺎﯼ ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﯽ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﺁﻥ ﺷﻮﺩ (ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺭﻭ ﺳﻤﯽ ﺳﺖ). ﻭﻗﺘﯽ ﺑﻪ ﺁﻥ ﺣﺮﺍﺭﺕ ﺩﺍﺩﻩ ﺷﻮﺩ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺍﮐﺴﻴﺪ ﺁﺭﺳﻨﻴﮏ ﺩﺭ ﻣﯽ ﺁﻳﺪ و ﺑﻮﻳﯽ ﺷﺒﻴﻪ ﺑﻪ ﺑﻮﯼ ﺳﻴﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.


ﺗﺎﺭﻳﺨﭽﻪ:

ﺁﺭﺳﻨﻴﮏ (ﻭﺍﮊﻩ ﻳﻮﻧﺎﻧﯽ arsenikon ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎﯼ ﺍﺭﻳﭙﻤﻨﺖ ﺯﺭﺩ) ﺍﺯ ﺩﻭﺭﺍﻥ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﻗﺪﻳﻢ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻩ و ﺑﻪ ﮐﺮﺍﺕ ﺑﺮﺍﯼ ﻗﺘﻞ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ. ﻋﻼﺋﻢ ﻣﺴﻤﻮﻣﻴﺖ ﺑﺎ ﺍﻳﻦ ﻋﻨﺼﺮ ﺗﺎ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺁﺯﻣﺎﻳﺶ ﻣﺎﺭﺵ ﺗﺎ ﺣﺪﯼ ﻧﺎﻣﺸﺨﺺ ﺑﻮﺩ. ﺁﻟﺒﺮﺕ ﻣﮕﻨﻮﺱ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺍﻭﻟﻴﻦ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ 1250 ﺍﻳﻦ ﻋﻨﺼﺮ ﺭﺍ ﺟﺪﺍ ﮐﺮﺩ، ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ.
ﺟﻮﺍﻥ ﺷﺮﻭﺩﺭ ﻧﻴﺰ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ 1649 ﺩﻭ ﺭﻭﺵ ﺑﺮﺍﯼ ﺗﻬﻴﻪ ﺁﺭﺳﻨﻴﮏ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮﺩ.


ﻧﺤﻮﻩ ﻣﺮﮒ ﺑﺎ ﺍﻳﻦ ﺳﻢ و ﻋﻼﺋﻢ ﺁﻥ:

ﺁﺭﺳﻨﻴﮏ و ﺑﺴﻴﺎﺭﯼ ﺍﺯ ﺗﺮﮐﻴﺒﺎﺕ ﺁﻥ ﺳﻤﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﺁﺭﺳﻨﻴﮏ ﺑﺎ ﻣﺨﺘﻞ ﮐﺮﺩﻥ ﻭﺳﻴﻊ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﮔﻮﺍﺭﺷﯽ و ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺷﻮﮎ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻣﺮﮒ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ.

ﻋﻼﺋﻢ ﻣﺴﻤﻮﻣﻴﺖ ﺑﺎ ﺁﺭﺳﻨﻴﮏ:
ﺿﻌﻒ و ﺑﯽ ﺣﺎﻟﯽ، ﮐﻢ ﺧﻮﻧﯽ، ﮐﺎﻫﺶ ﻭﺯﻥ، ﻃﻌﻢ ﻓﻠﺰ ﺩﺭ ﺩﻫﺎﻥ، ﺍﺧﺘﻼﻼﺕ ﮔﻮﺍﺭﺵ، ﺍﺧﺘﻼﻼﺕ ﭘﻮﺳﺘﯽ، ﻧﻮﺍﺭ ﻫﺎﯼ ﺳﻔﻴﺪ ﺭﻧﮓ ﺩﺭ ﺩﻳﺴﺘﺎﻝ ﻧﺎﺧﻦ، ﺭﻳﺰﺵ ﻣﻮ، ﺩﺭﺩ ﻣﻌﺪﻩ، ﺧﻮﻥ ﺩﺭ ﺍﺩﺭﺍﺭ و ﺗﺸﻨﺞ.


ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺁﺭﺳﻨﻴﮏ:

ﺁﺭﺳﻨﻴﮏ ﻣﻤﮑﻦ ﺍﺳﺖ ﺩﺭ ﺁﺑﯽ ﮐﻪ ﺍﺯ ﻣﻴﺎﻥ ﺻﺨﺮﻩ ﻫﺎﯼ ﻏﻨﯽ ﺍﺯ ﺁﺭﺳﻨﻴﮏ ﺟﺮﻳﺎﻥ ﺩﺍﺭﺩ ﻳﺎﻓﺖ ﺷﻮﺩ. ﺩﺭ ﮐﻞ، ﺁﺭﺳﻨﻴﮏ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻭﺳﻴﻊ ﺩﺭ ﻗﺸﺮ ﺧﺎک ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ.


ﭼﻴﺰ ﻫﺎﯼ ﺩﻳﮕﺮﯼ ﮐﻪ ﻻﺯﻡ ﺍﺳﺖ ﺑﺪﺍﻧﻴﺪ :

آرسنیک در آب آشامیدنیآرسنیک شبه فلزی، خاکستری- نقره ای یا زرد، بدون بو و مزه می باشد. ماده ای طبیعی است که به دو صورت معدنی و آلی وجود دارد. آرسنیک معدنی در آب، خاک و بستر سنگ یافت می شود و برای بدن سمی است.آرسنیک و ترکیبات آن در صنعت کاربرد زیادی دارد و در ساخت شیشه، چوب، حشره کش، علف کش، اجزاء الکترونیکی و آلیاژها استفاده می کنند. آرسنیک از راه تنفس، غذا، آب، خاک و پوست منتقل می شود. سوزاندن مواد حاوی آرسنیک از قبیل چوب آرسنیک را در هوا منتشر می کند و هم چنین تنباکو و سیگار نیز حاوی مقدار ناچیز آرسنیک هستند.ماهی ها و غذاهای دریایی و مکمل های کلسیم که از صدف های دریایی ساخته می شود نیز حاوی مقدار زیادی آرسنیک می باشند، اما برای بدن سمی نیستند.در نقاط مختلف دنیا جمعیتی که آب غنی از آرسنیک را می نوشند مخاطرات بهداشتی شدیدی مشاهده شده است. آب آشامیدنی از نظر آرسنیک تهدید جدی برای بهداشت عمومی است. آرسنیک شبه فلزی، خاکستری- نقره ای یا زرد، بدون بو و مزه می باشد. ماده ای طبیعی است که به دو صورت معدنی و آلی وجود دارد. آرسنیک معدنی در آب، خاک و بستر سنگ یافت می شود و برای بدن سمی است.آرسنیک و ترکیبات آن در صنعت کاربرد زیادی دارد و در ساخت شیشه، چوب، حشره کش، علف کش، اجزاء الکترونیکی و آلیاژها استفاده می کنند. آرسنیک از راه تنفس، غذا، آب، خاک و پوست منتقل می شود.سوزاندن مواد حاوی آرسنیک از قبیل چوب آرسنیک را در هوا منتشر می کند و هم چنین تنباکو و سیگار نیز حاوی مقدار ناچیز آرسنیک هستند.ماهی ها و غذاهای دریایی و مکمل های کلسیم که از صدف های دریایی ساخته می شود نیز حاوی مقدار زیادی آرسنیک می باشند، اما برای بدن سمی نیستند.در نقاط مختلف دنیا جمعیتی که آب غنی از آرسنیک را می نوشند مخاطرات بهداشتی شدیدی مشاهده شده است. آب آشامیدنی از نظر آرسنیک تهدید جدی برای بهداشت عمومی است.آرسنیک در آب آشامیدنی وجود دارد، استاندارد های آب آشامیدنی میزان آرسنیک را 50 قسمت در بیلیون مجاز می دانند و بهتر است آب آشامیدنی بیشتر از این میزان را مصرف نکنید. 

خطر آلودگی با آرسنیک در اشخاص زیر بیشتر است: افرادی که با آرسنیک کار می کنند، کسانی که زیاد شراب می نوشند، کسانی که در مزارعی کار می کنند که در آنجا کودهای آرسنیک دار مصرف می شود.

قرار گرفتن در معرض آرسنیک غیرآلی، سبب ایجاد عوارض مختلفی مانند سوزش معده و روده، کاهش تولید سلولهای قرمز و سفید خون، تغییر پوست و سوزش ریه می شود. جذب مقدار زیادی آرسنیک غیرآلی احتمال بروز سرطان و به ویژه سرطان پوست، سرطان ریه، کبد و غدد لنفاوی را افزایش می ﺩﻫﺪ.

ﻣﻨﺎﺑﻊ : ﻭﻳﮑﯽ ﭘﺪﻳﺎ، ﺁﺯﻣﻮﻥ ﻧﻴﻮﺯ، ﭘﺰﺷﮑﺎﻥ ﺍﻣﺮﻭﺯ


ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺩﺭ ﭘﺴﺖ ﻫﺎﯼ ﺑﻌﺪ ﺑﺎﺷﻴﺪ 

ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﮐﭙﯽ ﻣﻄﻠﺐ ﺫﮐﺮ ﻣﻨﺒﻊ ﺍﻟﺰﺍﻣﻴﺴﺖ.

:: مرتبط با: مطالب خواندنی جنایی ,
می توانید دیدگاه خود را بنویسید
sherryholmes دوشنبه 1394/03/4 00:15
خیلی جالب بود مرسی
Baudelaires پاسخ داد:
ﻗﺎﺑﻞ ﻧﺪﺍﺷﺖ
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.
آخرین عناوین مطالب